Användarvillkor för Keystory AB:s abonnemangstjänst

Gäller från och med 2022-06-17

1. Allmänt om Keystory och villkor

Keystory tillhandahåller ljudböcker, e-böcker, poddar och predikningar som du som användare får tillgång till genom att abonnera på vår tjänst. Följande allmänna villkor utgör villkoren mellan dig och Keystory gällande nyttjande av Tjänsten. Villkoren kan komma att uppdateras i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. På Keystorys webbsida finns alltid de senaste villkoren att läsa. För att få börja nyttja tjänsten krävs att du accepterar och följer dessa allmänna villkor. Genom att aktivera ditt konto godkänner Användaren dessa allmänna villkor.

2. Användarkonto och registrering

För att ta del av Tjänsten behöver du teckna ett abonnemang. Med ett gratisabonnemang får du ta del av poddar och predikningar kostnadsfritt. För att få tillgång till Tjänstens alla funktioner behöver du teckna ett betal-abonnemang genom att skapa ett användarkonto. Du måste ha en giltig e-postadress, vara minst 18 år, eller ha målsmans samtycke att teckna tjänsten och vara boende i Sverige. Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om dig själv och att hålla din personliga information under ditt användarkonto uppdaterad.

Du behöver ange betalningsuppgifter och välja lösenord samt abonnemangsform och dessutom bekräfta att du accepterar dessa användarvillkor och Keystorys integritetspolicy som finns att läsa på: https://www.keystory.se/integrity.

Ditt Användarkonto hos Keystory är personligt och du måste tillse att inte obehöriga får tag i ditt användarnamn eller lösenord. Recensioner som skrivs från ditt Användarkonto måste framföras på ett respektfullt sätt och får inte innehålla något stötande, kränkande eller bryta mot lagen. Keystory äger rätt att radera recensioner som bryter mot dessa villkor och/eller att avsluta ditt användarkonto.

Om du tecknar en familjeprenumeration äger du rätt att koppla nya eller existerande användare med ett gratisabonnemang till samma prenumeration. Den storlek du väljer vid registreringen gäller maximalt antal medlemmar i familjeprenumerationen. Du som tecknar prenumerationen har ensam administrationsrätt och vid prenumerationens avslutande flyttas övriga medlemmar över till ett gratisabonnemang. Önskar du överlåta familjekontot till en annan familjemedlem mailar du support@keystory.se från den e-postadress du använde vid registreringen.

3. Personuppgifter

Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning samt Keystorys för var tid gällande integritetspolicy som återfinns här: https://www.keystory.se/integrity.

4. Provperiod

Om du startat ditt abonnemang med en provperiod har du möjlighet att kostnadsfritt prova på Tjänsten under en tid med start från att du tecknat dig för abonnemanget. Om du avslutar abonnemanget innan provperioden är slut upphör Tjänsten omedelbart att existera. Provperiodens längd samt sista dag framgår av den e-postbekräftelse du får efter att du registrerat ditt användarkonto.

Provperioden får bara nyttjas av nya kunder som tidigare inte har haft ett abonnemang eller en provperiod hos Keystory. Villkoren för dessa kampanjer anges på Keystorys webbsida och Keystory förbehåller sig rätten att ändra dessa. När din provperiod är slut övergår den automatiskt till ett löpande månadsabonnemang där Keystory tar betalt för nästa månad om du som användare av Tjänsten inte säger upp provperioden i tid. Det är ditt ansvar att hålla reda på när provperioden går ut.

5. Tekniska krav och geografiska förutsättningar

Eftersom Tjänsten är en streamingtjänst krävs en internetuppkoppling i tillägg till Keystorys app som finns att ladda ner till telefoner och surfplattor från Google Play och App Store. På Keystorys webbsida finns informationen om vilka tekniska krav som gäller för smartphones och surfplattor.

Keystory är inte ansvariga för tekniska problem som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara, samt tillräcklig internetuppkoppling. De tekniska kraven kan komma att ändras med tiden med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Om du har gemensam smartphone eller surfplatta med en eller flera andra, måste du tillse att du loggar ut från enheten/enheterna efter att du använt Tjänsten. Keystory har rätt att bestämma vilka enheter du är behörig att använda för att nyttja Tjänsten. Som Abonnent har du endast rätt att använda tjänsten på maximalt tre (3) enheter per användarkonto. Tjänsten är personlig och du har inte rätt att låta någon annan använda sig av ditt användarkonto. Senare kommer möjligheten att lyssna i offline-läge. Om du då använder tjänsten i offlineläge och har gjort så under 30 dagar kan du behöva gå online för att det ska bekräftas att du har ett aktivt abonnemang.

Innehållet i tjänsten kan variera utifrån vilket lands tjänst du registrerat dig för och vilken geografisk plats du befinner dig på.

6. Kostnad och betalning för Tjänsten

På Keystorys webbsida finns information om aktuella abonnemangsformer och kostnaderna för dessa. Alla priser anges i SEK, inklusive moms. Eventuella kostnader för datatrafik till din operatör tillkommer. Denna kostnad hanteras mellan dig och din operatör utan Keystorys inblandning.

Betalning sker i direkt anslutning till tecknande av abonnemang, alternativt när en provperiod löpt ut, om du inte avslutat abonnemanget innan dess. Om du har kortbetalning som betalningsmetod är det ditt ansvar att det finns pengar på kontot som möjliggör betalning för Tjänsten.

Betalning av ditt abonnemang sker var trettionde dag med något av de betalsätt som anges på Keystorys webbsida. Om tjänsten inte sägs upp löper abonnemanget på. De betalningsuppgifter du angav i samband med registrering av konto behöver du vid behov uppdatera, exempelvis om kortet spärrats eller om du har fått ett nytt kort.

Keystory kan erbjuda presentkort och rabattkoder från tid till annan. Dessa kan användas som betalmedel på Keystorys webbsida eller i appen.

Vid byte av prenumerationstyp betalar du den eventuella mellanskillnaden för återstoden av månaden.

Om du har betalat ditt abonnemang med presentkort och vill fortsätta med ditt abonnemang efter att tiden som presentkortet gällde för löpt ut behöver du antingen lösa in ett nytt presentkort eller registrera betalningsuppgifter som gör att abonnemangsavgiften kan dras från ditt konto.

Om betalning av någon orsak (t ex om det saknas teckning på kontot, kontot är spärrat, eller giltighetstiden för ditt kort löpt ut) misslyckas, äger Keystory rätt att spärra ditt abonnemang tills betalning erlagts. Om ditt abonnemang spärras skickar vi dig ett e-postmeddelande till den adress du är registrerad på och meddelar detta. Om du då uppdaterar din betalningsinformation kommer vi häva spärren och återaktivera ditt abonnemang för tjänsten.

Om ditt konto spärrats och du behöver hjälp att återaktivera det, kan du höra av dig till Keystorys kundtjänst. Skicka aldrig kortuppgifter via e-post till oss. På ditt Användarkonto kan du se och ladda ner kvitton på dina betalningar för tjänsten.

7. Ändring av pris eller villkor för Tjänsten

Om det finns rimliga skäl äger Keystory rätt att ändra priser eller villkor för Tjänsten. Detta gäller även dessa villkor. Skälen kan vara exempelvis väsentliga förändringar av förutsättningarna för tjänsten, ökade produktionskostnader eller anskaffningskostnader. Eller andra godtagbara ökade kostnader. Förändring av villkor och/eller priser meddelas via e-post eller ett meddelande i Tjänsten eller på Keystorys webbsida. Förändring av priser börjar gälla i och med nästkommande abonnemangsperiod. Prisförändring behöver meddelas minst 30 dagar innan den träder i kraft. Som abonnent har man rätt att säga upp sitt abonnemang innan prisförändringen sker, om det sker minst en dag innan utgången av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägning görs på Keystorys webbsida.

Förändring av villkor eller pris som innebär självklara villkorsförbättringar för kunder behöver varken meddelas eller godkännas av dig.

8. Avtalstid och uppsägning

Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang via Keystorys webbsida. Om uppsägning sker innan innevarande månad är slut avslutas abonnemanget först när den månad du redan betalt för är över. Vid uppsägning under en provperiod avslutas abonnemanget omedelbart. Om uppsägning sker efter 23.59 dagen innan abonnemanget förnyas, kommer ytterligare en månadsavgift att dras.

Keystory äger rätt att stänga av dig från Tjänsten om du bryter mot dessa allmänna villkor. Brott mot dessa villkor kan även leda till att du blir skadeståndsskyldig.

9. Ångerrätt och reklamation

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist). Om du ångrar ditt köp inom 14 dagar har du rätt till full återbetalning. För att åberopa ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta Keystorys kundtjänst, se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (notera dock att du inte måste använda den blanketten för att ångra ditt köp). På hemsidan finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

Om du streamar, laddar ner (en funktion som kommer senare) eller konsumerar innehållet i Tjänsten på något sätt under ångerfristen accepterar du att: (i) du samtycker till att sådant innehåll levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas. Detta innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut. Du har fortfarande rätt att säga upp ditt abonnemang enligt punkten 8 ovan.

Skulle Tjänsten vara defekt eller felaktig kan du kontakta Keystorys kundtjänst och göra en reklamation.

10. Keystorys åtaganden och rättigheter

Keystory tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick vid var tid. Som användare är du införstådd med att Tjänstens innehåll och funktioner kan ändras när som helst, utan förvarning. Keystorys innehåll uppdateras löpande. Keystory jobbar målmedvetet för att kunna erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att alla e-böcker och ljudböcker du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt.

Keystory kan kommunicera med dig via Keystory-appen, e-post, telefon eller fysisk post avseende sådant som är kopplat till Keystorys tjänst, exempelvis driftstörningar eller betalningar. Keystory kan också kontakta dig om erbjudanden, boktips, produkter, funktioner, undersökningar eller event som är kopplade till Keystorys tjänst via Keystory-appen, telefon eller fysisk post. Du kan också bli kontaktad via e-post om du inte avböjt sådan kontakt.

Tjänsten finns alltid tillgänglig men Keystory garanterar inte att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Keystory äger rätt att i rimlig omfattning, under korta perioder, stänga Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service. Keystory tar inte ansvar för om du som användare inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför Keystorys kontroll (exempelvis på grund av, nätverksfel, kommunikationsfel, överbelastning, felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten skulle vara ett faktum äger Keystory rätten att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga.

Användaren accepterar att Keystory inte kan hållas ansvariga eller vara ersättningsskyldiga om Användaren drabbas av en skada eller förlust, direkt eller indirekt orsakad genom, eller i samband med användning av Tjänsten såvida inte skadan orsakats av att Keystory agerat vårdslöst eller att tvingande lagstiftning eller Villkoren i detta avtal ålägger Keystory ansvar för den aktuella skadan.  Keystory äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

11. Användning av Tjänsten och användarens ansvar

Allt innehåll som tillhandahålls genom Keystory Tjänst ägs av Keystory eller Keystorys innehållsleverantörer och är upphovsrättsskyddat.

Som betalande användare med ett användarkonto innehar du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till Tjänstens innehåll och kan ta del av den i enlighet med dessa allmänna villkor. Äganderätten förblir kvar hos innehållsleverantörerna. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Som användare har du tillgång till ljudböcker, e-böcker, poddar och predikningar i enlighet med dessa allmänna villkor under abonnemangsperioden.

Ditt användarkonto är personligt och får inte delas med andra. Som användare av Tjänsten förbinder du dig att inte, kopiera ljudböcker eller e-böcker eller annat av Keystorys innehåll i Tjänsten, varken helt eller delvis.

Du får inte nyttja Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor eller för något olagligt ändamål eller uppmuntra eller hjälpa någon annan att göra det. Som användare förbinder du dig att, inte på något sätt, åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda för att förhindra möjligheten att kopiera eller sprida vidare Tjänstens innehåll genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning. Detta gäller även för eget bruk.

Om du misstänker att ditt konto används av någon obehörig ska du omedelbart byta lösenord och kontakta Keystory. Som användare är du ansvarig för all skada som uppkommer till följd av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten.

Keystory har rätt att omedelbart säga upp ditt abonnemang eller spärra tillgång till Tjänsten om Keystory har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas av någon obehörig person.

Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande ditt abonnemang och dina köp kommer ske via e-post.

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, varken helt eller delvis, utan Keystorys samtycke.

12. Filskydd

Som användare av Tjänsten förbinder du dig att inte, kopiera ljudböcker eller e-böcker eller annat av Keystorys innehåll i Tjänsten, varken helt eller delvis. All kopiering och otillbörlig vidarespridning av ljud- och e-boksfiler är förbjuden. Du är själv ansvarig för att ljudböcker och e-böcker inte sprids vidare till andra enligt punkt 10.

13. Tillämplig lagstiftning

Svensk rätt gäller för dessa villkor. Dessa villkor begränsar inte dina rättigheter som du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler.

Om en tvist uppstår mellan Keystory och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Skulle en tvist inte kunna lösas kan Användaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se med en förfrågan om att få sin sak prövad.

Om en tvist mellan Keystory och Användaren inte kan lösas genom samtal, eller med hjälp av ARN ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

14. Kontakt

Keystory AB, är ett svenskt aktiebolag, (org.nr: 559376-5992, VAT-nr: SE 559376599201) med registrerad adress Argongatan 58, 70374 Örebro, och är det företag som levererar Tjänsten. För att komma i kontakt med vår kundtjänst mailar du support@keystory.se. Övriga frågor kan skickas till info@keystory.se eller till vår adress Argongatan 58, 70374 Örebro, Sverige.

Villkoren uppdaterades senast 9 maj 2023.